ENESEANALÜÜS JA –HINNANG PRAKTIKA KOHTA

1. Millised minu tugevad või nõrgad küljed ilmnesid praktika jooksul õpetajana?
Praktikat alustasin suure huviga, sest plaanisin oma igapäevases õpetajatöös infotehnoloogiat senisest enam kasutada. Püüdsin proovida erinevaid keskkondi, aga, et neid kasutada, tuli need kõigepealt endale selgeks teha. Ja nagu ikka on keskkonnad inglisekeelsed. Kuna ma inglise keelt ei valda (mis on minu nõrk külg), siis pidin kasutama Google Translate abi. See aga võttis palju aega. Aga olen õnnelik, et suutsin päris mitme keskkonnaga sina peale saada.
Kooli tulid ka uued tahvelarvutid ja tänu haridustehnoloogia kursusele julgesin neid kohe kasutama hakata.

2. Kuidas tundsin end koolitaja rollis?
Koolitused sujusid küll plaanipäraselt, aga ma tundsin end veidi ebakindlalt ja kuna minu nõrk külg on inglise keel, siis pidin paar korda paluma inglise keele õpetaja abi. Iseenesest Thinglink ja Blubbr on lihtsad keskkonnad, siis osalejatele nende selgeks tegemiseks ei pidanud väga palju vaeva nägema.

3. Mida kasulikku lisas minu teadmistele ja kogemustele lõppenud praktika?
Tutvusin uute keskkondadega. Loodan, et arenes veidi ka keeleoskus. Olen rahul, et sain hakkama. Aega küll võttis, aga huvitav oli.

4. Analüüsi enda haridustehnoloogilisi pädevusi ja valmisolekut töötada nutiõpetajana / haridustehnoloogina.
Mul on kindlasti veel palju õppida ja areneda, sest digimaailm muutub pidevalt, aga arvan, et nutiõpetajana saaksin keskmisel tasemel täiesti hakkama.

5. Kuidas täitusid minu praktikaks püstitatud eesmärgid, ootused?
Vaatasin üle oma praktika eesmärgid ja leidsin, et olen nendega positiivselt hakkama saanud. Valmistasin ette, viisin läbi ja analüüsisin põhjalikult kõiki oma praktikatunde. Samuti viisin läbi koolitused kolleegidele ja edastasin õppejõule õigeaegselt 6 oma parimat tunnikonspekti. Praktikatundides püüdsin rakendada IT alal omandatud oskusi. Olen kindel, et praktikal kinnistusid ka haridustehnoloogia kursusel õpitud teadmised.

Minu esitlus on siin

http://bit.ly/1URDrsx

Praktikakoha tutvustus

Praktika viin läbi Ridala Põhikoolis, kus õpetan sellest õppeaastast 1. klassi õpilasi. Koolis on 102 õpilast ja 20 õpetajat. Õpetajatel on võimalus kasutada laua- ja sülearvuteid. Koolis on ka arvutiklass ja viies klassis on multimeediaprojektor. Õpetajad kasutavad neid vastavalt oskustele ja vajadustele.

Kooli hetkel ainuke SMART tahvel asub minu klassis. Sellega teevad tööd 16 lõbusat, rõõmsat, õpihimulist õpilast.

Kool on avatud uuendustele.

Praktika eesmärgid

Minu eesmärgid on:

  • kinnistada haridustehnoloogia kursusel õpitud teadmisi
  • rakendada IT alal omandatud oskusi praktikatundides
  • anda nädalas vähemalt 4 praktikatundi (nelja nädala jooksul 16)
  • valmistada ette, viia läbi ja analüüsida antud praktikatunde
  • edastada õppejõule õigeaegselt oma 6 parimat tunnikonspekti koos tunnijärgsete eneseanalüüsidega
  • viia läbi koolitus(ed) kolleegidele
  • esitada kokkuvõtlik eneseanalüüs õpiblogis

Eesmärke on küll palju, aga loodan ja püüan nendega positiivselt hakkama saada.

Kokkuvõte õpilepingust

Minu sooviks oli tutvuda antud kursuse raames nõustamisviisidega, millega haridustehnoloog võib kokku puutuda.

Eesmärgiks oli:
• koguda teadmisi erinevatest nõustamistehnikatest
• arutleda nõustamisviiside üle
• saadud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi rakendada oma töös ning jagada töökaaslastega
Tore, et sain teadmisi erinevatest nõustamistehnikatest ja nõustamisviisidest. Kindlasti püüan saadud teadmisi ja oskusi rakendada oma töös. Olen juba mõnda kaastöötajat individuaalselt nõustanud ja julgustanud.

Strateegiaks oli:
• kursusel osalemine
• iseseisev töö kirjandusega
• tutvun kursusekaaslaste blogipostitustega, kommenteerin mõtteid
• kodutööd esitan õigeaegselt
• osalen aktiivselt rühmatöös
Eesmärkide täitmiseks osalesin kõigis kontakttundides, uurisin ja lugesin lisamaterjali, tutvusin loomulikult ka kursusekaaslaste blogipostitustega, kodutööd esitasin õigeaegselt ja rühmatöös osalesin nii aktiivselt kui oskasin. Ainult, mis jäi kahe silma vahele, oli kursusekaaslaste mõtete kommenteerimine.
Aga kui neid blogipostitusi praegu üle vaatan, siis võin öelda, et kursusekaaslaste mõtted on väga asjalikud ja neilt on alati midagi õppida.

Vahenditeks/ressurssideks olid:
• õppejõud
• kaasõppurite kogemused blogis
• arvuti ja Internet
• õppekirjandus
• erinevad õpikeskkonnad
Tundub, et ka vahendid töötasid. Õppejõult ja kaasõppuritelt sai alati nõu ja abi oma probleemide lahendamiseks ja samuti oli toeks õppekirjandus ning erinevad õpikeskkonnad.

Hindamine:
Eesmärgid olen saavutanud kui:
• oskan omandatud teadmisi rakendada haridustehnoloogia valdkonnas
• olen esitanud kõik nõutud tööd õigeaegselt
• rühmatöö on saanud positiivse hinnangu
Arvan, et võin olla endaga rahul, kuna olen esitanud kõik nõutud tööd õigeaegselt ja rühmatöö on ka saanud positiivse hinnangu. Loodan, et oskan omandatud teadmisi rakendada haridustehnoloogia valdkonnas. Päris kindlalt ei oska seda praegu väita, sest olen sellega veel vähe tegelenud. Aga need paar inimest, keda olen juba nõustanud, on küll abi saanud.

Minu esitlust näeb siit:
https://app.emaze.com/@AIFQFOFT/01Powered by emaze

https://htnoustamine.wordpress.com/2015/10/10/22-oktoobriks-kodutoo/

Koolitusvajadus

Infotehnoloogia kiire areng jätkub ja selle levik igapäevaelus toob muudatusi ka hariduses.
Kuna Riiklik õppekava seab õpetajatele info ja kommunikatsiooni tehnoloogia vallas palju uusi väljakutseid õpilaste taseme tõstmises, siis tekkis vajadus välja selgitada, millised on õpetajate haridustehnoloogilised pädevused ehk õpetajate IKT kasutamise oskused ning milliseid koolitusi oleks vaja läbi viia.

Küsitluse käigus selgus, et õpetajate tase on väga erinev:

• Kümnest õpetajast kaks oskavad luua veebipõhiseid esitlusi, teste, küsitlusi ja töölehti. Kuus saavad sellega enam-vähem hakkama, aga kaks ei oska üldse.

• Kümnest õpetajast kolm oskab kasutada tahvelarvutit ja nutitelefoni, neli oskab natukene ja kolm ei oska üldse, kuna neil ei ole tahvelarvutit ega nutitelefoni.

• Küsimusele, kui tihti viid läbi esitlusi, küsimusi, teste tehnoloogia abil, vastati, et
 üks on ühe korra kasutanud
 üks on paar korda kasutanud
 kaks on paar korda veerandis
 üks on kord nädalas
 viis ei ole kunagi kasutanud
Siit järeldasin, et õpetajad kasutavad tehnikat väga harva. Nad nagu ei julgeks sellega tunnis toimetada.

• Küsimusest, millist koolitust sa vajaksid, selgus, et
 tekstitöötlust vajab 1
 tabelarvutust vajab 2
 veebipõhiste testide, küsitluste ja nende loomist vajab 5
 virtuaalsete töölehtede loomist vajab 5
 veebipõhiste õppematerjalide loomist vajab 6
 tahvelarvuti kasutamist vajab 5
 nutitelefoni kasutamist vajab 4 õpetajat

Küsitluste tulemused arutasime juhtkonnaga läbi ja leidsime, et olulisel kohal on õpetajate koolitamine ja arendamine, et nad oleksid pädevad tehnoloogia kasutamisel, õppematerjalide
loomisel, õpilaste juhendamisel ja suunamisel õppetöös. Kõigepealt püüame paika panna koolituste plaani ja siis loodame nendega alustada juba järgmisel veerandil.